Sotsiaal- ja turu-uuringud

Saar Poll alustas tööd 1988. aastal Andrus Saare juhtimisel, kasvades välja Eesti Ajakirjanduse ja Infokeskusest. Oleme täielikult Eesti kapitalil põhinev täisteenust pakkuv sotsiaal- ja turu-uuringu firma, millel on laialdased kogemused ning sidemed üle maailma. 

Meie eesmärgiks on pakkuda täpset teavet turul ja ühiskonnas toimuva kohta. Teeme parima, et olla teie usaldusväärne partner. Üheülbalise masstoodangu asemel valmistab Saar Poll hästiistuvaid rätsepaülikondi.

Meie juhtmõtteks on: ei ole head ega halba teavet, on vaid õige teave!

 
Tagasi

Saar Poll viis Anija vallas läbi elanike rahulolu-uuringu

Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis mais ja juunis läbi 400 vastajaga esindusliku uuringu, mille eesmärgiks oli saada ülevaade Anija valla elanike hinnangutest oma koduvallale.

Uuringu tulemused näitavad, et ennekõike meeldib Anija valla elanikele siinne looduslähedane keskkond ja vaikus ning rahu (iga kolmas vastaja tõi neid kahte omadust esile). Negatiivse poole pealt toodi kõige sagedamini välja Kehra tselluloosi- ja paberivabrikuga seotud lõhnaprobleemi, mis oli iga viienda vastaja poolt täheldatud miinus.

Valdav osa elanikest on vabal ajal enamasti Anija vallas – õhtuti veedab enda sõnul enamiku oma vabast ajast siin 84% ja nädalavahetustel 80% vastanuist, kolmveerand vastajatest kasutab ka enamikke eluks vajalikke teenuseid (kauplus, arst jne) kohapeal.

Veidi üle poole vastajate jaoks on olulisem elada pigem looduslähedases keskkonnas kui tingimustes, kus kõik vajalik on käe-jala juures. Üle poole vastajate sõnul eelistavad nad, et nende laps käiks kohalikus koolis. 22%, et pigem võiks kool olla Tallinnas ja sama paljudel seisukoht selles küsimuses puudus.

Täpselt pool elanikkonnast kinnitavad, et nad võtavad osa valla kogukonna tegemistest ning iga viienda vastaja sõnul ei paku talle selline tegevus huvi. Kolm neljandikku vastajatest nõustub kas täielikult või osaliselt väitega, et Anija vald sobib neile elupaigaks. Väitega, et Anija vald areneb õiges suunas nõustub rohkemal või vähemal määral kokku 73% elanikest. Anija vald meeldib rohkem võrreldes teiste elupaikadega Eestis natuke üle pooltele vastajatest (57%).

Erinevatest teenustest vallas on vastajad enim rahul raamatukogude, lasteaedade ja -hoiu teenustega ning spordi- ja vabaaja rajatistega; kõige vähem ollakse rahul vallasisese ühistranspordiga, ettevõtluskeskkonna ja selle arendamisega valla poolt, vallaelanike võimalusega valla elu suunamisel, teavitamisega valla teenustest ning teede ja tänavate ehituse ning korrashoiuga.

Probleemide esinedes vaatavad elanikud esmalt valla kodulehte, e-kirja ja telefoni teel võtab ühendust ja vallaametniku vastuvõtule tuleb iga viies elanik. 77% vastajatest olid kas täiesti või pigem nõus, et vallaametnikud on sõbralikud ja viisakad, vähem nõustuti seisukohaga, et vallavalitsuse tegevus on läbipaistev.

Ajaleht „Sõnumitooja" on uuringu põhjal arvestatava lugejaskonnaga – ligikaudu 1/3 elanikest on enda sõnul lugenud viimase aasta jooksul enam-vähem kõiki numbreid ja viiendik vastajaid pooli numbreid.

Uuringu tulemustega saate täpsemalt tutvuda siin: Aruanne