http://www.saarpoll.ee/
Kogu protsess algab uuringuprobleemi määratlemisest. Mõelge hästi läbi, millisele küsimusele soovite vastust saada. Kui lähtepunkt paigas, valime küsitlusmeetodi ning koostame ankeedi. Selles etapis on tellija ja uuringufirma vaheline koostöö ning vastastikune teineteise mõistmine ääretult tähtis.

Lähteküsimuse püstitamise järel on kõige olulisemad uuringuetapid valimi koostamine ja andmete kogumine. Vääralt kogutud teave ei anna tulemust, mille põhjal langetada õigeid otsuseid. Seetõttu tagame oma uuringutes alati esindusliku valimi ja kvaliteetselt läbi viidud küsitlustöö.

Andmete kogumine

Kvantitatiivse uuringu korral viime vajadusel läbi pilootuuringu, mille eesmärgiks on välja selgitada uuringu kavandamisel tekkinud võimalikud vajakajäämised. Seejärel selgitavad küsitlusjuhid intervjueerijatele, millised on antud uuringu eripärad ja mida tuleb küsitlemisel silmas pidada. Intervjueerijatele antakse kirjalikud uuringu läbiviimise juhised ja marsruudikirjeldused.

Järgmisena toimub küsitlustöö - olgu tegu suulise intervjuu, telefoniküsitluse, vaatluse või ankeetide laialijagamise ja kokkukorjamisega. Pärast ankeetide laekumist toimub küsitlustöö kontroll. Teatud hulka vastajaid küsitletakse uuesti, et kontrollida, kas küsitluse läbiviimisel on tehtud vigu.

Kvalitatiivse uuringu korral on esimeseks oluliseks sammuks vastajate leidmine. Selleks viiakse potentsiaalse vastajaga läbi värbamisintervjuu, kus selgub, kas antud inimene kuulub meid huvitavasse gruppi või mitte. Seejärel toimub andmete kogumine, näiteks fookusgrupivestluse või süvaintervjuu kujul.

Küsitlejad, nende ettevalmistus ja töö kontroll

Saar Pollil on üle 300 väljaõppe saanud aktiivselt tegutseva küsitleja. Paljudel neist on aastatepikkune töökogemus antud valdkonnas. Sellele vaatamata peame vajalikuks oma intervjueerijaid pidevalt koolitada. Iga läbiviidava uuringu eel saadame küsitlejale küsitlusjuhendi, kus on ära toodud antud uuringu eripärad. Vajadusel viime läbi lisakoolituse.

Uuringu järel kontrollime intervjueerijate töö õigsust. Saadame osale vastajatest täiendavad ankeedid, kus palume vastata sotsiaal-demograafilistele tunnustele ja teatud kontrollküsimustele. Nii kindlustame selle, et andmed saaksid kogutud võimalikult õigesti ja peegeldaksid võimalikult täpselt kogu sihtgrupi arvamust.

Andmete töötlemine ja analüüs

Kvantitatiivse uuringu korral on esimeseks sammuks kogutud andmete kodeerimine ja sisestamine. Kodeerimine tähendab vastuste viimist ühisele alusele nii, et need oleksid hiljem võrreldavad. Sisestamine tähendab digitaalse andmebaasi loomist uuringus kogutud andmetest.

Järgmises faasis toimub sisestatud andmete analüüs. See kujutab endast saadud andmetest järelduste tegemist. Siinjuures kasutame mitmeid meetodeid alustades lihtsast andmete vaatlusest ja lõpetades statistiliste analüüsimeetoditega nagu faktoranalüüs, klasteranalüüs, T-test jt.

Kvantitatiivse uuringu andmeid töötleme statistiliste andmetöötlusprogrammidega SPSS ja MS Excel. Tellijale esitame andmed vastavalt kokkuleppele kas paberil täispika aruandena (analüütiline tekst, tabelid, graafikud), MS Powerpoint esitlusena, MS Excel tabelitena või SPSS andmefailina. Vajadusel viime läbi tulemuste esitluse.

Kvalitatiivses uuringus kirjutatakse olemasolev heli- ja pildimaterjal tekstifailiks. Seejärel teave järjestatakse ja liigitatakse. Nagu kvantitatiivse uuringu puhul, nii valmib ka siin põhjalik raport uuringu tulemustega.