http://www.saarpoll.ee/
Avatud Eesti Fondi tellimusel valmis eesti ja vene meediaruumide võrdlev uuring2014-09-29
Tegemist oli üleriigilise avaliku arvamuse uuringuga, kus telefoniintervjuu vormis küsitleti 1000 inimest vanuses 15-74 eluaastat, neist 505 eestlast ja 495 mitte-eestlast. Uuringu teemaks olid päevakajalised sündmused, neid käsitletavate uudiste ja meediakajastuste jälgmine ning erinevate infokanalite olulisus Eesti elanike jaoks. Uuringu üheks eesmärgiks oli moodustada eestlaste ja mitte-eestlaste meediamaailmade tüpoloogiad.

Uuringu tulemusena selgus, et kuigi infokanalid mida peavad oluliseks eestlased ja mitte-eestlased, on ootuspäraselt väga erinevad, avalduvad need erinevused eeskätt keele alusel ning meedialiikide eelistamise osas on muster rahvusgrupiti küllaltki sarnane. Eestlaste jaoks on kõige olulisemateks infoallikateks Eesti Televisioon, suhtlemine sõprade ja tuttavatega, teised eestikeelsed telekanalid ning eestikeelsed uudisteportaalid nagu Postimees ja Delfi. Mitte-eestlased hindavad kõige olulisemateks infokanaliteks jällegi venekeelseid telekanaleid (PBK, RTR jt), suhtlemist sõprade ja tuttavatega ning venekeelseid uudisteportaale nagu Postimees ja Delfi.

Uuringus osalenutel paluti välja tuua, milline viimasel ajal meedias kajastatud teemadest või sündmustest on nende arvates kõige olulisem. Ülekaalukalt peavad nii eestlased kui mitte-eestlased kõige olulisemaks teemaks Ukraina sündmuseid, samas märgivad mitte-eestlased seda teemat sagedamini kui eestlased (mitte-eestlastest 85%, eestlastest 79%). Konkreetselt Malaisia reisilennuki allatulistamist Ida-Ukrainas nimetab aga kõige olulisema sündmusena 24% eestlastest ning vaid 5% mitte-eestlastest. Seega võib öelda, et lennuki allatulistamise teema oli küsitluse läbiviimise ajal eestlaste meediaruumis Ukraina sündmuste seas kesksemal positsioonil kui mitte-eestlaste puhul.

Uuringuaruanne on leitav SIIT