http://www.saarpoll.ee/
Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega2013-01-24
Uuringufirma Saar Poll viis 2012. aasta suvel läbi küsitluse, mille eesmärgiks oli kaardistada Eesti elanikkonna rahulolu avalike teenuste taseme ja kättesaadavusega neis piirkondades, kus on olnud võimalik taotleda Euroopa Regionaalarengu Fondi toetust kohalike avalike teenuste arendamise meetmest. Sellest tulenevalt ei hõlmanud uuring järgnevaid kohaliku omavalitsuse üksusi: Tallinna, Tartu, Pärnu, Kohtla-Järve, Narva, Saue ja Maardu linn ning Viimsi vald. Kokku küsitleti uuringu käigus 1508 Eesti elanikku. Uuring käsitles ennekõike kohaliku omavalitsuse poolt osutatavaid teenuseid, aga lisaks ka avaliku sektori laiemaid teenuseid ja erasektori poolt kohalikul tasandil pakutavaid teenuseid. Uuring viidi läbi regionaalministri tellimusel ja seda kaasrahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Uuringust selgus, et elanikud peavad kõige olulisemaks sõiduteede, kergliiklusteede, ühistranspordi ja eriarstiabi kvaliteedi ning kättesaadavuse parandamist. Viimase 5 aasta jooksul aset leidnud muutustele ja arengutele hinnanguid andes kujuneski keskseks valdkonnaks sõiduteede olukord – seda mainiti väga sageli nii halvenenud kui paranenud olukorraga teenuste seas. Nimelt selgus, et vastajate hinnangul on kõige enam paranenud interneti, kergliiklusteede, sõiduteede ja sportimisvõimaluste olukord ning kõige rohkem halvenenud sõiduteed, ühistransport ja eriarstiabi. Varasemast halvemaks peetakse sõiduteede olukorda ennekõike tööjõuareaali keskustes, paremuse suunas arengut aga on enim maininud lähitagamaal elavad vastajad.

Uuringu esitluse ja aruandega saab tutvuda siin

Esitlus
Aruanne