http://www.saarpoll.ee/
Olulisemad meie poolt pakutavad uuringutüübid on:

Avaliku arvamuse uuringud
Tooteuuringud
Brändiuuringud
Reklaami- ja PR uuringud
Meediauuringud
Kaubandusuuringud
4-astmeline kompleksuuring brändile

Enim levinud küsitlusmeetodid on
silmast silma intervjuud (s.h omnibussi-uuirng), telefoniküsitlused, in-hall testid, veebi-küsitlused, fookusgrupivestlused, süvaintervjuud jm.