http://www.saarpoll.ee/
Kalandussektori info-ja teabevajaduse uuring 2008-10-06
Firma SAAR POLL uuring Põllumajandusministeeriumi tellimusel läbi viidud uuring näitab, et interneti kasutamise võimalust omavad umbes pooled kalandusettevõtjad ning internetti kasutavad samuti umbes pooled kalandusettevõtjad.

Interneti kasutamise võimalust omavad umbes pooled kalandusettevõtjad ning internetti kasutavad samuti umbes pooled kalandusettevõtjad. Suuremad internetikasutajad on kaugpüügi, töötlemise ja kala- või vabakasvatusega tegelevad ettevõtjad, sisevete kalurid on nö keskmised kasutajad ja rannakalurid kasutavad internetti kõige vähem. Viimastel on ka kõige halvemad interneti kasutamise võimalused.

Kalandusettevõtjad on enda hinnangul peamiste oma tööga seotud valdkondadega küllaltki hästi kursis. Silmatorkavaks erandiks on toetuste teema, millega on kalandusettevõtjad oma meelest halvasti kursis ning mille kohta ei ole neil praegu piisavalt informatsiooni.

Püügile ja tootmisele esitatavate nõuetega on kõige paremini kursis kalurid; enda erialast informeeritust hindavad kõige paremaks kala- või vähikasvatajad, rannakalurid ja kaugpüüdjad. Ettevõtlust puudutava seadusandlusega on kõige paremini kursis kaugpüüdjad ja sisevete kalurid, tootmissisendite hindadega seevastu sisevete kalurid. Kala ja kalasaaduste hindadega on kõige paremini kursis kaugpüüdjad ja töötlejad; turustamisvõimalustest on kõige enam informeeritud töötlejad ja toetustest kaugpüügiga tegelevad kalandusettevõtjad.

Töötlejad ja kala- või vähikasvatajad kurdavad infopuuduse üle mõnevõrra rohkem kui püügiga tegelevad ettevõtjad.

Allikas: www.maainfo.ee.