http://www.saarpoll.ee/
VKE uuring2008-08-27
Täna Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis tutvustatud uuringust „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused 2008“ selgus, et väikesed ja keskmised ettevõtted ekspordivad varasemast vähem. Samal ajal on selliste firmade juhtideks nooremad ja haritumad inimesed kui kolm aastat tagasi.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi sõnul on majanduse arenguks oluline, et ühiskonna suhtumine ettevõtjatesse oleks tunnustav. „Ettevõtjad on ju need, kes meie majandust kasvatavad, töökohti loovad ja lisandväärtust loovad,“ ütles Parts. „Ettevõtluse inimestele lähemale toomiseks on meil jätkuvalt päevakorral koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumiga, et ettevõtluse õpet oleks võimalik saada igas Eesti koolis. Inimene peaks juba noorena teadma, et on ka võimalus ise midagi ette võtta, mitte olla ainult palgatööl.“

Teise olulise märksõnana väikeettevõtluse arendamisel tõi minister esile ekspordi. „Meie ettevõtja jaoks peaks olema loomulik toimetada välisturgudel, kuna Eesti turg on niivõrd kitsas. Euroopa Liidu turg peaks kujunema meie ettevõtjate jaoks koduturuks, julgustan kõiki ambitsioonikamalt mõtlema,“ ütles Parts.

Uuringust selgus muuhulgas, et võrreldes 2005. aastaga, mil tehti eelmine sarnane küsitlus, on väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) arv suurenenud eelkõige sotsiaalsektoris, vähenenud aga hulgimüügis ja vahenduses. Samas on märgata ettevõtluse aktiivset arenemist Tallinnast väljaspool teistes suurtes Eesti linnades ja Kirde-Eestis. Probleemseks signaaliks on aga eksportivate väikeettevõtete arvu vähenemine.

Uuringust selgus ka, et ettevõtjad on võrreldes eelmise küsitluse ajaga märksa rohkem informeeritud ettevõtluse toetamise programmidest ning oluliselt on suurenenud nende ettevõtete arv, kes on pakutavaid toetusi kasutanud.

Küsitluse läbi viinud uuringufirma SAAR POLL juhi Andrus Saare sõnul on väga positiivne, et VKEde juhid on võrreldes 2004. aastaga nooremad ja haritumad. „Põhiosa ettevõtjate vanus on kuni 39 aastat ja tugevalt on vähenenud üle 60aastaste arv,“ ütles Saar. „See on hea tendents, sest ettevõtluses toimuvad väga kiired muutused ja globaliseerumise kontekst nõuab nooremate ja parema haridusega juhtide olemasolu.“

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellitud uuringus on käsitletud 1750 väikese ja keskmise suurusega ettevõtet. Uuringu eesmärk oli analüüsida Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtete hetkeolukorda ning selgitada välja arengut soodustavad ja pidurdavad tegurid erineva suuruse, tegevusala ja asukohaga ettevõtete lõikes. Uuring viidi läbi 2008. aasta kevadel.

VKEdeks loetakse ettevõtteid, kus töötab kuni 249 palgalist töötajat.

Uuringuga saab tutvuda SIIN.