http://www.saarpoll.ee/
37% Eesti noortest on kanepit proovinud2011-07-18

Ehkki sünteetilisi narkootikume nagu heroiin, kokaiin ja ecstasy peavad Eesti noored võrreldes Euroopa keskmisega raskemini kättesaadavaks, on kanepit proovinud Eesti noori 11 protsendipunkti võrra enam kui Euroopas keskmiselt.

Kanepit on proovinud 37 protsenti Eesti noortest. Kõige enam on aga kanepitarbimise kogemusega noori Tšehhis: 47 protsenti vastanutest, ning kõige vähem Küprosel, kus seda on proovinud üksnes kolm protsenti noortest, selgus vastavaldatud eurobaromeetri uuringust.

Uuringust selgus ka, et suurema tõenäosusega proovivad kanepit poisid ning töötutest peredest pärit või mitte õppivad noored.

Heroiini peavad Eesti noored märgatavalt raskemini kättesaadavaks kui Euroopa noored keskmiselt: kui Eestis hindab heroiini kättesaadavust raskeks, väga raskeks või võimatult raskeks 93 protsenti noortest, siis Euroopas keskmiselt on vastav näitaja 82 protsenti, kusjuures Taanis peab heroiini kergesti või väga kergesti kättesaadavaks tervelt 27 protsenti noortest.

Kokaiini kättesaadavust hindab raskeks, väga raskeks või võimatuks 88 protsenti Eesti noortest. Kõige kergemini kättesaadavaks peavad kokaiini aga Hispaania ja Taani noored, kellest 40 protsendi hinnangul on kokaiin kergesti või väga kergesti kättesaadav.

Kui kokaiini pidas kergesti või väga kergesti kättesaadavaks kümme protsenti Eesti noortest, siis ecstasy puhul oli sama näitaja 14 protsenti. Sarnaselt heroiiniga olid Taani noored need, kes pidasid võrreldes ülenäänud Euroopaga ecstasyt kergesti kättesaadavaks – nii arvas kolmandik küsitluses osalenuist.

15-aastaste Euroopa alaealiste seas peab alkoholi kergesti või väga kergesti kättesaadavaks keskmiselt 84 protsenti vastanutest, tubaka puhul on vastav näitaja 92 protsenti. Alkoholi, tubakat, kanepit ja sünteetilisi narkootikume kergesti kättesaadavaks pidavate noorte seas oli kõrgem ka nende noorte osakaal, kes oli vastavaid aineid proovinud või kasutanud.

Samal ajal on Eesti noorte hoiakud kanepi keelustamise toetamises on Euroopa keskmisest mõnevõrra vabameelsemad: kui Euroopas pooldab 59 protsenti noortest kanepi keelustatust, on Eesti noortest sama arvamusel 53 protsenti.

Eestis viis uuringu läbi Saar Poll, küsitleti 253 noort vanuses 15-24.

Allikas: Tarbija24