http://www.saarpoll.ee/
Pärnu linna turvalisuse uuring2009-01-21
Täna tutvustas SAAR POLL OÜ juht Andrus Saar uuringu "Pärnu turvalisus 2008" tulemusi, mis annavad ülevaate elukeskkonna turvalisusest Pärnu linnas.

Uuring viidi läbi ajavahemikul 13. september kuni 13. oktoober 2008. Suulise intervjuu vormis küsitleti 301 Pärnu linna elanikku vanuses 15-74 aastat. Uuringus käsitleti turvalisust eelkõige keskkonna turvalisuse aspektist. Keskenduti kuritegevuse ja vägivalla vastasele kindlustatusele Pärnus ning vaadeldi liiklust, kui võimalikku ohuallikat.

Üldiselt tunnevad Pärnu linna elanikud end linna avalikes kohtades turvaliselt (80% küsitletuist), vaid 3% küsitletuist tunneb end väga ebaturvaliselt. Üle poole Pärnu linna elanikest (58%) hindab ohtu langeda päevasel ajal kuriteo või muu ebameeldivuse ohvriks küllaltki väikeseks. Väga väikeseks peab sellist ohtu 27% pärnakatest.

Küsitluse tulemused näitavad, et kõige tõsisemaks probleemiks on Pärnu elanikele võimalus kohtuda agressiivsete noortekampadega. Seda märkisid 55% küsitletuist ja 42% meelest on suur tõenäosus, et linna avalikes kohtades tülitab teda alkoholijoobes inimene.

Noorte kuritegevus on pärnakate arvates oluline teema- 49% elanikest arvab, et tegu on küllaltki suure probleemiga. Pärnu elanike arvates tingivad noorte kuritegevuse eelkõige puudulikud vaba aja veetmise võimalused, noorte karistamatuse tunne, vähene kontroll ja järelevalve. Elanike arvamustest selgub, et noorte kõige levinumateks õigusrikkumisteks on alkoholi ja/või tubaka tarvitamine (75% vastajatest), vandaalitsemine/huligaansus (64%) ja vägivallateod (38%).

Pärnu liiklust peab ⅔ Pärnu elanikest üldiselt ohutuks. 30% inimestest peab liiklust ohtlikuks. Suurimaks ohuallikateks peetakse eelkõige sõidukijuhtide hoolimatust, ohtlikku olukorda ülekäiguradadel, jalgrattateede puudumist ning parema käe reegli eiramist samaliigilistel ristmikel. Kõige ohtlikumaks ristmikuks peetakse Raba-Ehitajate tee ning Tallinna maantee ristmikku.

Liiklusjärelevalves kõige olulisema eesmärgina peaks elanike arvates politsei tegelema roolijoodikute tabamisega. Nii arvas 60% vastajatest, teisele kohale jääb kihutajate tabamine (30%).

Pärnu elanike arvates suureneks linnaruumis turvatunne, kui tänavatel liiguks rohkem politsei jalgsipatrulle (90%). Samuti aitab elanike arvates oluliselt turvalisust parandada tänavate ja parkide valgemaks muutmine (91%), toimiv videovalvesüsteem (74%), munitsipaalpolitsei nähtavamaks muutmine (67%) ning turvameeste palkamine koolidesse või koolide ümbrustesse (59%).

„Uuringu tulemused on üldjoontes positiivsed- välja võiks tuua näiteks elanike rahulolu elukeskkonnaga. Teiselt poolt aga tõid küsitluse tulemused välja asjaolu, et linnaelanikel on olnud kokkupuuteid agressiivsete noortekampadega. Uuringu raport jääb kindlasti nii linnavalitsuse kui politsei edasiseks töömaterjaliks“ lisas abilinnapea Simmo Saar.

Uuring on tutvumiseks täies mahus Pärnu linna kodulehel www.parnu.ee ja SIIN.

Allikas: www.postimees.ee.