http://www.saarpoll.ee/
Setod ihkavad kohalikku kaupa2010-04-26
Kevadel Setomaa regioonis läbi viidud uuring näitas, et piirkonna elanikud tunnevad kõige enam puudust kodu lähedalt kättesaadavatest kohalikest toidukaupadest, samuti majapidamis- ja ehitustarvetest. Kohaliku toodangu suurendamiseks ja tootevaliku laiendamiseks on aga nii praegustel kui tulevastel ettevõtjatel vaja kindlustunnet, et Setomaal tootmine on võimalik ning tooted leiavad turgu lisaks kohalikele kauplustele ka väljaspool siinset piirkonda.

Sel kevadel osales sotsiaal-ja turu-uuringute firma SAAR POLL mittetulundusühingu Setomaa Valdade Liit ja Ape valla ühisprojektis, mille eesmärgiks on programmi BUY LOCAL raames edendada uute toodete ning teenuste pakkumist, mis kasutavad ära mõlema piirkonna loodus- ja inimressursse ning mille järele on nõudlus nimetatud valdade elanikkonna ning organisatsioonide seas.

Projekti ühe osana viis SAAR POLL läbi uuringu Setomaa regiooni elanike tarbimisharjumuste ja -vajaduste väljaselgitamiseks. Uuringu raames koostas SAAR POLL riikliku statistika alusel ülevaate piirkonna sotsiaalse kapitali ja tarbimise hetkeseisust, viis kohalike spetsialistide, ettevõtjate ja tarbijatega läbi arutelud elanike tarbimisvajaduste ja ettevõtluse tulevikuvõimaluste üle ning teostas piirkonna elanike seas internetiküsitluse.

Uuringu tulemused näitavad, et Setomaa piirkonna inimesed soovivad endale vajalikke kaupu soetada senisest enam kodu lähedalt. Elanikud tunnevad erinevatest Setomaa päritolu kaupadest puudust ning soovivad osta tooteid otse kohalikelt tootjatelt. Peamiselt domineerivad vajalike kohalike toodete hulgas toidukaubad, lisaks tuntakse huvi ka käsitööesemete ja ehitusmaterjalide järele.

Elanikud rõhutavad põllumajanduse kui Setomaa traditsioonilise tootmisala olulisust ning leiavad, et tuleks tegeleda selle valdkonna arendamisega. Põllu-, aia- ja metsasaaduste puhul on lisaks kasvatamisele oluline ka säilitamis- ja töötlemistingimuste loomine. Uuring kinnitas ka juba leibkonna kulutuste jaotusest ilmnenud fakti, et Setomaal on kõrge omatoodangu osakaal, s.t arvestatav osa toidukaupadest kasvatatakse ja valmistatakse kodus.

Kuna ise tootmine ei ole siinsetele inimestele võõras, siis õigeid abinõusid pakkudes võiks see edasi areneda ettevõtluseks. Samas aga selgus nii spetsialistide, ettevõtjate kui elanikega rääkides, et nähakse mitmeid takistusi, mille tõttu ei osata ega julgeta oma toodetega turule tulla.

Setomaa ettevõtluse üheks suurimaks kitsaskohaks peetakse korraliku turundusvõrgustiku puudumist, mis omakorda tingib asjaolu, et tarbijatel puudub juurdepääs kohalikule toodangule. Väikse asustustihedusega piirkondades on probleeme ka logistikaga. Erinevatest kohaliku kauba hankimise viisidest eelistaksid elanikud vaieldamatult kõige enam üle Setomaa laiuvat müügipunktide võrgustikku, ent paljud nimetavad sobiliku viisina ka internetipõhist tellimiskeskust ja ühte suuremat müügikeskust.

Ettevõtjate arvates oleks turunduse efektiivsemaks muutmiseks ja kindlustunde suurendamiseks tootjatel vaja teha koostööd. Koostöövõimalusi nähakse ühisturunduse edendamises ja ühises investeeringute planeerimises, sest Põlva- ja Võrumaa üksikettevõtjatel kulub palju energiat oma tootele ostja leidmiseks ning suuremateks investeeringuteks ei ole piisavalt ressursse. Veel tõdeti, et tarbijad ei tea piisavalt, milliseid tooteid Setomaal valmistatakse ja kust neid võiks osta, ning kohalikel ettevõtjatel on liiga vähe infot kohaliku turu ja teiste ettevõtjate kohta.

Programmi BUY LOCAL elluviimist rahastab Eesti-Läti piiriülese koostöö programm.

Uuringu tulemusi tutvustati 21. aprillil 2010 toimunud seminaril.