http://www.saarpoll.ee/
Eesti noored peavad esmatähtsaks probleemiks alkoholi ja tubaka kuritarvitamist2009-09-03

Iga teine 15-18-aastane Eesti noor usub, et riigis tuleks esmajärjekorras tegeleda alkoholi ja tubaka kuritarvitamise probleemiga, selgub uuringufirma SAAR POLL poolt läbi viidud küsitlusest.

Laste õiguste teemal teostatud uuring näitas, et Eestis on teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega võrreldes kõige rohkem (49%) neid noori, kelle meelest on alkoholi ja tubaka kuritarvitamine küsimus, millega riigivõimud peaksid esmajoones tegelema. Mitte üheski teises liikmesriigis 27-st ei asetunud alkoholi ja tubaka probleem nimekirjas esikohale. Läti ja Leedu noored pidasid prioriteetseks küsimuseks lastevastast vägivalda, ungarlased narkootikume, prantslased aga diskrimineerimist ja rassisimi ning taanlased hoopis laste seksuaalset kuritarvitamist.

Eesti noored jäid teiste riikidega võrreldes eriarvamusele veel muuski. Vastajailt küsiti, millistes valdkondades peaks valitsus ja riigiasutused õigusaktide või otsuste vastuvõtmisel iseäranis laste huvidega arvestama. Kui Euroopas üldiselt asetusid nimistu eesotsa haridus, laste turvalisus ja tervishoid, siis Eesti noored tõid olulise valdkonnana välja ka spordi ning vaba aja. Koguni 60% siin küsitletuist leidis, et sport ja vaba aeg on teemad, kus riigivõimud peaksid laste huve arvesse võtma, mis on kaks korda kõrgem kui Euroopa Liidu keskmine näitaja (32%). Samal moel eristus Eesti tulemus teiste riikide omast täpselt aasta tagasi teostatud uuringus.

Valdav enamik Eesti noori (86%) leiab, et alla 18-aastaste laste eriõigused on Eestis suhteliselt või väga hästi kaitstud. 21% on ise otsinud või teab mõnd omavanust, kes on otsinud abi enda õiguste rikkumisega seoses. Olulisemaks tegevuseks laste õiguste kaitsel Euroopa tasandil peavad Eesti noored laste suuremat teavitamist nende õigustest, aga ka allikatest, kust õiguste kohta teavet saada (92%). Teabekanalina eelistatakse ülekaalukalt internetti (90%).

Küsitluse laste õiguste teemal viis uuringufirma SAAR POLL läbi Euroopa Komisjoni tellimusel käesoleva aasta maikuus. Kokku küsitleti kogu Euroopas enam kui 10 000 noort inimest vanuses 15-18 eluaastat, s.h 250 Eesti noort.

Uuringu täisaruannet inglise keeles saab lugeda SIIT.