http://www.saarpoll.ee/
Kinnipeetavad: inimesi ei tohi usaldada2009-09-02
Kolm kinnipeetavat neljast usub, et enamikku inimesi ei tohi usaldada, selgub neljas Eesti vanglas läbi viidud uuringust.

Juunis viis uuringufirma SAAR POLL Tallinna, Tartu, Viru ja Murru vanglas läbi kinnipeetavate väärtushinnangute uuringu. Uuringust nähtub, et kolm kinnipeetavat neljast usub, et enamikku inimesi ei tohi üldiselt usaldada. Sarnane küsimus esitati ka tavaelanikkonnale täpselt aasta tagasi. Tulemuste võrdlus näitab, et vangide hulgas on neid, kes inimeste usaldatavusse umbusklikult suhtuvad, rohkem kui tavaelanike seas.

Küsimusele hea ja kurja määratlusest elus vastas valdav osa kinnipeetavaist, et hea ja kuri pole mitte selgelt ega isegi osaliselt normeeritud, vaid pigem kokkuleppe küsimus. Ka neid tulemusi saab võrrelda elanikkonna väärtushinnangutega. Jällegi ilmnes, et vangistuses viibijad jagavad tavakodanikega võrreldes sagedamini seisukohta, mille järgi hea ja kuri on kõigest kokkuleppe küsimus, mitte niivõrd selgete normidega määratletud. Vangide endi hulgas on nimetatud seisukohal pigem venekeelsed vastajad.

Mõnevõrra isikukeskema teemaga jätkates paluti kinnipeetutel hinnata, kas nad peavad end süüdi kuriteos, mille eest hetkel karistust kannavad. Valdav enamik vange on oma sõnutsi kuriteos kas täielikult või osaliselt süüdi. Venekeelsed vastajad, pikema karistuse kandjad ja mitmekordsed vangid, samuti vanemaealised respondendid kaldusid end keskmisest sagedamini vaid osaliselt, mitte aga täielikult süüdiolevaks tunnistama.

Üle poole küsitletuist nõustub ka endale määratud karistusega, pidades seda kas täiesti või pigem õiglaseks. Taas kerkis esile venekeelne vastajaskond, samuti pikka karistust kandvad ja mitmendat korda vanglas viibivad vastajad, kes olid vähem altid endale määratud karistust õiglaseks pidama. Iga kolmas vang usub, et enamik kuritegudest on põhjustatud ohvrite endi käitumisest.

Tinglikult võib öelda, et kõige raskemateks rikkumisteks peavad kinnipeetavad vägistamist ja tahtlikku tapmist, mille puhul oli kõige rohkem neid vastajaid, kelle arvates on määratavad karistused nende süütegude eest õiglased või isegi liiga leebed. Karistused võiksid aga respondentide hinnangul olla veelgi karmimad varguste, narkokuritegude ja joobes autojuhtimise puhul.

Kinnipeetavate väärtushinnangute uuringu viis SAAR POLL Justiitsministeeriumi tellimusel läbi ajavahemikul 18.-26. juuni 2009. Uuring viidi läbi isetäidetava paberankeedi meetodil. Küsitlus toimus Tallinna, Tartu, Murru ja Viru vanglas, vastajad valiti juhuslikkuse alusel. Kokku viibib nimetatud kinnipidamisasutustes 2534 vangi, kellest osales küsitluses 213.

Uuringu täisaruandega saab tutvuda SIIN.