http://www.saarpoll.ee/
Poliitikat peetakse meeste mängumaaks2009-04-23
Naistepäeva paiku viidi Euroopa Komisjoni tellimusel kõikides Euroopa Liidu riikides läbi küsitlus naistest, valimistest ja poliitikast. Selgus, et poliitikat peetakse peamiselt meeste mängumaaks ning vähemalt Euroopa tasandil naised sellest mängust osa võtma ei kipu.

Valdav osa Euroopa meestest ja naistest (74%) jagab seisukohta, et tänasel poliitilisel areenil domineerivad mehed. Uuringufirma SAAR POLL poolt korraldatud küsitluse järgi on Eestis koguni kaheksa naist kümnest (79%) veendunud, et poliitika on peamiselt meeste mängumaa. Soome naised, kelle uhkuseks on sookaaslasest riigipea, jäid antud küsimuses kõige sagedamini eriarvamusele (vaid 51% nõustus väitega).

Vähemalt Euroopa Parlamendi tasandil ei soovi Eesti naised meeste mängu ka sekkuda: meie riigis on teiste liikmesriikidega võrreldes kõige vähem neid naisi, kelle meelest peaksid mõlema soo esindajad Europarlamendis võrdselt esindatud olema (20%). Skaala teise otsa paigutusid Rootsi ja Iirimaa naised (vastavalt 74% ja 67%).

Lätis, Leedus ja Eestis on Euroopa Liidu keskmisest märksa enim neid ka naisi (10-11%), kelle meelest sookaaslaste praegust osakaalu Euroopa valitsemisorganis suurendada ei ole vaja. Ülejäänud õrnema soo esindajad nii siinmail kui teistes riikides pooldavad naiste esindatuse tõstmiseks n.ö pehmeid ja kaudseid meetodeid, näiteks naiste julgustamine poliitikas osalema, mitte aga niivõrd kohustuslikke sookvoote.

Tulemusi kommenteerib sotsioloog Andrus Saar:

„Eestimaa elanike suhtumised naise rolli perekonnas, töös ning ühiskondlikus elus on viimase paarikümne aasta jooksul muutunud oluliselt mitmekesisemaks. See tähendab, et naised on mentaalselt suuresti vabastatud leemepajast. Teatud sfäärides on Eesti avalik arvamus siiski väga tugevalt kinni traditsioonilistes soorollides, kusjuures tegu ei ole lihtsustatult ainult meeste maailmapildi rigiidsusega, vaid ka Eesti naiste arusaamad muutuvad suhteliselt aeglaselt. Eesti avalikku arvamust mõjustavad vabaturumajanduse põhimõtted: kõik on võrdsed ning kellelegi ei tohi mingeid eelistusi teha. Traditsioonilised soorollidest vabanemise vaevad segatuna nõrgalt reguleeritud kapitalimajanduse põhimõtetega loovadki pinnase Eesti avaliku arvamuse kujunemisele, mis pooldab naiste madalat osakaalu Euroopa Parlamendis.”

Küsitlus viidi uuringusarja Flash Eurobarometer raames läbi 9.-13. veebruaril 2009. Kokku osales uuringus üle 35 000 naise ja 5500 mehe üle terve Euroopa. Eestis küsitleti 1005 vähemalt 18-aastast elanikku, uuringu läbiviimist koordineeris OÜ SAAR POLL.