Saar Poll

Avaleht
Uuringud
Küsitlusmeetodid
Kuidas valmib uuring
Lisatööd
Kogemus
Kontakt
Uudised
Tulemused


 


Saar Poll tutvustas 2017 aasta Struktuurifondide uuringut
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2017. aasta sügisel läbi avaliku arvamuse uuringu, selgitamaks välja elanike teadlikkust Euroopa Liidu struktuuritoetustest ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest. Uuringu käigus küsitleti kokku 1030 Eesti elanikku vanuses 18–74 eluaastat ning käesoleva uuringu tulemused on laiendatavad vastavas vanuses Eesti elanikkonnale.
2017-11-27
Saar Poll viis Anija vallas läbi elanike rahulolu-uuringu
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis mais ja juunis läbi 400 vastajaga esindusliku uuringu, mille eesmärgiks oli saada ülevaade Anija valla elanike hinnangutest oma koduvallale.
2017-06-26
Europarlamendi liige Yana Toom tutvustas täna Saar Polli rahvussuhete uuringut
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll korraldas 2017. aasta veebruaris avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb Eesti elanike arvamusi rahvusvaheliste suhete, Venemaa vastaste sanktsioonide ja Lähis-Ida konfliktide kohta. Uuringu käigus küsitleti kokku 1002 Eesti elanikku vanuses 15 aastat ja enam. Käesoleva uuringu tulemused on laiendatavad Eesti vastavas vanuses elanikkonnale.
2017-04-13
2016 aasta lõpus tutvustas Saar Poll uuringut Eesti elanikud siseturvalisuse vabatahtlikus tegevuses
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta juulis ja augustis läbi avaliku arvamuse
uuringu, mis käsitleb sisejulgeoleku vabatahtlikku tegevust Eestis. Uuringu käigus küsitleti kokku 1603
Eesti elanikku vanuses 15 aastat ja enam.
2016-11-24
Saar Poll OÜ tutvustas täna uuringut puuetega inimeste uute teenuste vajadusest
Tänasel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poolt korraldatud seminaril „Üle lävepaku“ tutvustati äsja valminud mahukat sotsiaaluuringut, mille eesmärgiks oli leida lahendusi puuetega inimeste toimetuleku ning nendele ettenähtud teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks.
2016-03-15
Rahvussuhted Eestis
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta jaanuaris läbi avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb Eesti elanike igapäevaelu, hoiakuid ja rahvussuhteid puudutavaid teemasid.
2016-03-08
Sissetuleku tase ei avalda suurt mõju sellele, kas inimene annetab
Vähiravifondi „Kingitud elu“ kaheaastaseks saamise puhul toetas uuringufirma Saar Poll fondi üleriigilise avaliku arvamusküsitluse läbiviimisega, millest selgus, et inimesed ei anneta raha heategevuseks mitte sissetuleku suuruse, vaid haridustaseme järgi.
2016-02-05
Eesti elanike teadlikkus rahaasjade korraldamisest on paranenud
Rahandusministeeriumi tellitud avaliku arvamuse uuringust „Finantsalase kirjaoskuse uuring Eesti elanike seas“ selgus, et Eesti inimeste teadlikkus oma rahaasjade korraldamisest ja finantsteenuste kohta on paranenud. Samas on nii oma kulude ja tulude planeerimisel kui ka finantsteenuste kasutamisvõimalustes kasvuruumi.
2015-08-31
Usu-uuringu esitlus
15. juunil esitles Saar Poll OÜ uuringu "Usust, elust ja usuelust" tulemusi. Uuringu raames küsitleti 1000 Eesti elanikku ning uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade elanikkonna usulistest vaadetest ning religiooni ja teiste eluvaldkondadega seotud hoiakutest ja uskumustest.


2015-06-15
Valmis elanike rahulolu avalike teenustega käsitlev uuring
Saar Poll viis 2014. aasta sügisel läbi Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud rahuloluuuringu, mille tulemusi esitleti 09.01.2015 toimunud pressikonverentsil Siseministeeriumis. Uuring käsitles ennekõike kohaliku omavalitsuse poolt osutatavaid teenuseid, aga lisaks ka avaliku sektori laiemaid teenuseid ja erasektori poolt kohalikul tasandil pakutavaid teenuseid.
2015-01-09
Avatud Eesti Fondi tellimusel valmis eesti ja vene meediaruumide võrdlev uuring
2014. aasta suvel viidi Avatud Eesti Fondi tellimusel läbi eestlaste ja venelaste meediatarbimist kaardistav uuring, mille tulemusi esitleti 18. septembril toimunud Avatud Ühiskonna Foorumil.
2014-09-29
Vaid pooled Eesti elanikest on rahul arstiabi kättesaadavusega
Täna tutvustas uuringufirma Saar Poll Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa tellitud uuringut „Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2013“. Uuringust selgus, et kolmveerand Eesti elanikest peab arstiabi kvaliteeti heaks. Vaid pooled vastanutest on rahul arstiabi kättesaadavusega.
2014-02-19
MISA pakutav eesti keele õpe on suurendanud julgust riigikeeles suhelda
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) tellitud keeleõppeprogrammide mõju uuringust nähtus, et eesti keele õppijad on saanud juurde julgust riigikeeles suhelda, kuid paljudel on keelekeskkonna puudumise tõttu raske õpitut säilitada.

2013-06-25
Uuring näitab positiivset nihet venekeelse elanikkonna suhtumises riigikaitsesse
Värske avaliku arvamuse uuringu järgi püsib Eesti elanike kaitsetahe endiselt kõrgel, seejuures on märgatavalt tõusnud venekeelse elanikkonna kaitsetahe ja toetus Eesti kaitsepoliitikale.
2013-05-16
Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega
Eile tutvustati regionaalministri valitsemisala tellimusel valminud uuringu Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega tulemusi. Uuringust selgus, et elanikud peavad kõige olulisemaks sõiduteede, kergliiklusteede, ühistranspordi ja eriarstiabi kvaliteedi ning kättesaadavuse parandamist.
2013-01-24
Eesti elanikud on rahaasjades alalhoidlikud
Eesti elanikud on enda hinnangul rahaasjades hoolikad ning üldjuhul ei ole oma raha investeerimisel valmis võtma riske.
2013-01-08
   EST   ENG   RUS   
   Uuringud
Riigikaitseteemaline avaliku arvamuse uuring2012-02-28
Saar Poll tutvustas 18. jaanuaril Kaitseministeeriumis viimase avaliku arvamuse ja riigikaitse uuringu tulemusi. 2011. aasta oktoobris viis sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll OÜ Kaitseministeeriumi tellimusel läbi riigikaitseteemalise avaliku arvamuse uuringu, mille käigus küsitleti 1206 Eesti elanikku vanuses 15-74 aastat. Varasemad küsitlused on toimunud kümne aasta jooksul kaks korda aastas.

Käesoleva   uuringu   üheks   uuenduseks   oli   elanike   üldiste   Eesti   riigiga   seotud   hoiakute kaardistamine. Elanikest on olnud kunagi Eesti riigi üle uhked 86% ja riigis pettunud 89%. Uhkuse tundmist  ilmneb  mõnevõrra  harvemini  kui  pettumist:  pidevalt  või  küllalt  sageli  on  uhke  olnud 23% ja pettumust tundnud 40% eestimaalastest. Euroopa Liitu kuulumise üle on uhkust tundnud 63% ja NATO liikmelisuse üle 57% elanikest. Pidevalt või sageli tunneb sel viisil EL-iga seoses 19% ja  NATO-ga  seoses  23%.  Eestikeelsed  vastajad  on  mitte-eestlastest  tunduvalt  positiivsemalt meelestatud nii Eesti riigi kui NATO-sse kuulumise suhtes.

Uuritud  kümne  institutsiooni  seast  usaldatakse  kõige  enam  Päästeteenistust  (Eesti  15-74-aastasest elanikkonnast usaldab 92%). Päästeteenistusele järgnevad institutsioonide usaldamise pingereas   politsei   (78%),   Kaitsevägi   (76%),   Kaitseliit   (67%)   ja   president   (64%).   Võrreldes augustikuise  uuringulainega  hakkab  silma  institutsioonide  usaldusväärsuse  langus.  Enamikke institutsioone (v.a Euroopa Liit) usaldab eestikeelne elanikkond rohkem kui mitte-eestlased.

Eesti elanikud on ajateenistuse suhtes jätkuvalt väga soosivalt meelestatud. Suisa 92% elanikkonnast peab ajateenistuse läbimist noormeeste jaoks vajalikuks, sh 58% kindlasti vajalikuks (antud näitaja on eestlaste seas 66% ja mitte-eestlaste seas 39%). Vanuse lõikes on selles küsimuses kõige vähem soosivad noored (15-29-aastased), kellest peab ajateenistuse läbimist noormeeste jaoks vajalikuks 85%. Ise Kaitseväega kokku puutunud noored näevad
ajateenistuse läbimiseks suuremat vajadust kui nende ülejäänud eakaaslased.

Eesti  riigi  peamiseks  julgeolekutagatiseks  peetakse  jätkuvalt NATO-sse  kuulumist  (65%  nimetab seda ühena kolmest olulisemast tegurist). Olulisteks julgeolekut tagavateks teguriteks on elanike hinnangul  veel  Euroopa  Liitu  kuulumine (31%),  koostöö  ja  heanaaberlikud suhted  Venemaaga (30%)   ning   Eesti   iseseisva   kaitsevõime   arendamine   (30%).   Sarnaselt   varasemale   panevad eestikeelsed  vastajad  rõhku  ennekõike  NATO-sse  kuulumisele  (77%;  mitte-eestlastest  38%), muukeelsed  elanikud  aga  näevad  peamise  julgeolekugarantiina  koostööd  ja  heanaaberlikke suhteid Venemaaga (50%; eestlastest 22%).

Elanike  valmisolek  isiklikult  kaitsetegevuses  osaleda  on  endiselt  madalam  kui  riigi  tasandil relvastatud  kaitsetegevuse  pooldamine.  Võõrriigi  rünnaku  korral  peab  relvastatud  vastupanu osutamist kindlasti või tõenäoliselt vajalikuks 73%, ise oleks aga valmis oma võimete ja oskuste kohaselt kaitsetegevuses osalema 54% elanikest (augustis 63%). Muukeelsete elanike valmisolek kaitsetegevuses osaleda on jätkuvalt märksa madalam kui eestlastel (37% vs 62%).

Praeguse ajateenistusel põhineva üldise kaitseväekohustuse ja palgaarmee vahel valides eelistab ligikaudu  2/3  elanikest  (63%)  praeguse  korralduse  juurde  jäämist.  Üleminekut  palgaarmeele pooldab  iga  neljas  eestimaalane  (25%).  Eestikeelsed  elanikud  soosivad  valdavalt  ajateenistusel põhinevat   üldist   kaitseväekohustust   (73%),   mitte-eestlastest   elanikkonna   arvamused   aga jagunevad siinkohal ligikaudu pooleks.

Iga  teine  eestimaalane  (52%)  leiab,  et  Eesti  kaitsejõudude  üksused  peaksid  vastavalt  oma võimalustele osalema rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides. Kui eestlaste seas on ülekaalus välismissioonidel osalemist  pooldav  suhtumine,  siis  enamik mitte-eestlastest selleks vajadust  ei näe  (60%  vs  35%).  Sarnaselt  varasemale  peetakse  rahvusvahelistel  operatsioonidel  osalemist vajalikuks   ennekõike   kahel   põhjusel:   osalemine   annab   meie   sõduritele   vajaliku   reaalse lahingukogemuse ja tagab võimalike ohtude puhul Eestile NATO abi.

Afganistani  missiooni  kuvand  on  elanike  silmis  küllaltki  mitmetahuline  ja  kohati  vastuoluline. Inimestel  on  selgelt  positiivne  hoiak  Eesti  kaitseväelaste  professionaalsuse  suhtes,  aga  samas tuntakse  muret  meie  kaitseväelaste  ohutuse  pärast  ning  ei  olda  eriti  kindlad  Afganistani missiooni   vajalikkuses   ja   tulemuslikkuses.   Eestikeelse   elanikkonna   suhtumine   Afganistani missioonil osalemisse ja operatsiooni tervikuna on märksa pooldavam kui mitte-eestlastel.

Allikas: Kaitseministeerium

Täismahus uuringuaruandega saab tutvuda siin.

Saar Poll OÜ | infosaar@saarpoll.ee | +372 631 1302       
edge team