Saar Poll

Avaleht
Uuringud
Küsitlusmeetodid
Kuidas valmib uuring
Lisatööd
Kogemus
Kontakt
Uudised
Tulemused


 


Läti elanikud suhtuvad piiriülese KOVi moodustamise ideesse võrreldes Eesti elanikega positiivsemalt
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll korraldas 2019 aasta algul uuringu, et selgitada välja Läti ja Eesti Vabariigi riigipiiriga piirnevate alade elanikkonna hoiakud, suhtumine ja seda mõjutavad komponendid riikide ülese KOV-i tekkimise ideesse.
2019-02-25
Saar Poll tutvustas 2017 aasta Struktuurifondide uuringut
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2017. aasta sügisel läbi avaliku arvamuse uuringu, selgitamaks välja elanike teadlikkust Euroopa Liidu struktuuritoetustest ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest. Uuringu käigus küsitleti kokku 1030 Eesti elanikku vanuses 18–74 eluaastat ning käesoleva uuringu tulemused on laiendatavad vastavas vanuses Eesti elanikkonnale.
2017-11-27
Saar Poll viis Anija vallas läbi elanike rahulolu-uuringu
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis mais ja juunis läbi 400 vastajaga esindusliku uuringu, mille eesmärgiks oli saada ülevaade Anija valla elanike hinnangutest oma koduvallale.
2017-06-26
Europarlamendi liige Yana Toom tutvustas täna Saar Polli rahvussuhete uuringut
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll korraldas 2017. aasta veebruaris avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb Eesti elanike arvamusi rahvusvaheliste suhete, Venemaa vastaste sanktsioonide ja Lähis-Ida konfliktide kohta. Uuringu käigus küsitleti kokku 1002 Eesti elanikku vanuses 15 aastat ja enam. Käesoleva uuringu tulemused on laiendatavad Eesti vastavas vanuses elanikkonnale.
2017-04-13
2016 aasta lõpus tutvustas Saar Poll uuringut Eesti elanikud siseturvalisuse vabatahtlikus tegevuses
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta juulis ja augustis läbi avaliku arvamuse
uuringu, mis käsitleb sisejulgeoleku vabatahtlikku tegevust Eestis. Uuringu käigus küsitleti kokku 1603
Eesti elanikku vanuses 15 aastat ja enam.
2016-11-24
Saar Poll OÜ tutvustas täna uuringut puuetega inimeste uute teenuste vajadusest
Tänasel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poolt korraldatud seminaril „Üle lävepaku“ tutvustati äsja valminud mahukat sotsiaaluuringut, mille eesmärgiks oli leida lahendusi puuetega inimeste toimetuleku ning nendele ettenähtud teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks.
2016-03-15
Rahvussuhted Eestis
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta jaanuaris läbi avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb Eesti elanike igapäevaelu, hoiakuid ja rahvussuhteid puudutavaid teemasid.
2016-03-08
Sissetuleku tase ei avalda suurt mõju sellele, kas inimene annetab
Vähiravifondi „Kingitud elu“ kaheaastaseks saamise puhul toetas uuringufirma Saar Poll fondi üleriigilise avaliku arvamusküsitluse läbiviimisega, millest selgus, et inimesed ei anneta raha heategevuseks mitte sissetuleku suuruse, vaid haridustaseme järgi.
2016-02-05
Eesti elanike teadlikkus rahaasjade korraldamisest on paranenud
Rahandusministeeriumi tellitud avaliku arvamuse uuringust „Finantsalase kirjaoskuse uuring Eesti elanike seas“ selgus, et Eesti inimeste teadlikkus oma rahaasjade korraldamisest ja finantsteenuste kohta on paranenud. Samas on nii oma kulude ja tulude planeerimisel kui ka finantsteenuste kasutamisvõimalustes kasvuruumi.
2015-08-31
Usu-uuringu esitlus
15. juunil esitles Saar Poll OÜ uuringu "Usust, elust ja usuelust" tulemusi. Uuringu raames küsitleti 1000 Eesti elanikku ning uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade elanikkonna usulistest vaadetest ning religiooni ja teiste eluvaldkondadega seotud hoiakutest ja uskumustest.


2015-06-15
Valmis elanike rahulolu avalike teenustega käsitlev uuring
Saar Poll viis 2014. aasta sügisel läbi Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud rahuloluuuringu, mille tulemusi esitleti 09.01.2015 toimunud pressikonverentsil Siseministeeriumis. Uuring käsitles ennekõike kohaliku omavalitsuse poolt osutatavaid teenuseid, aga lisaks ka avaliku sektori laiemaid teenuseid ja erasektori poolt kohalikul tasandil pakutavaid teenuseid.
2015-01-09
Avatud Eesti Fondi tellimusel valmis eesti ja vene meediaruumide võrdlev uuring
2014. aasta suvel viidi Avatud Eesti Fondi tellimusel läbi eestlaste ja venelaste meediatarbimist kaardistav uuring, mille tulemusi esitleti 18. septembril toimunud Avatud Ühiskonna Foorumil.
2014-09-29
Vaid pooled Eesti elanikest on rahul arstiabi kättesaadavusega
Täna tutvustas uuringufirma Saar Poll Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa tellitud uuringut „Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2013“. Uuringust selgus, et kolmveerand Eesti elanikest peab arstiabi kvaliteeti heaks. Vaid pooled vastanutest on rahul arstiabi kättesaadavusega.
2014-02-19
MISA pakutav eesti keele õpe on suurendanud julgust riigikeeles suhelda
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) tellitud keeleõppeprogrammide mõju uuringust nähtus, et eesti keele õppijad on saanud juurde julgust riigikeeles suhelda, kuid paljudel on keelekeskkonna puudumise tõttu raske õpitut säilitada.

2013-06-25
Uuring näitab positiivset nihet venekeelse elanikkonna suhtumises riigikaitsesse
Värske avaliku arvamuse uuringu järgi püsib Eesti elanike kaitsetahe endiselt kõrgel, seejuures on märgatavalt tõusnud venekeelse elanikkonna kaitsetahe ja toetus Eesti kaitsepoliitikale.
2013-05-16
Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega
Eile tutvustati regionaalministri valitsemisala tellimusel valminud uuringu Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega tulemusi. Uuringust selgus, et elanikud peavad kõige olulisemaks sõiduteede, kergliiklusteede, ühistranspordi ja eriarstiabi kvaliteedi ning kättesaadavuse parandamist.
2013-01-24
Eesti elanikud on rahaasjades alalhoidlikud
Eesti elanikud on enda hinnangul rahaasjades hoolikad ning üldjuhul ei ole oma raha investeerimisel valmis võtma riske.
2013-01-08
   EST   ENG   RUS   
   Kuidas valmib uuring
Kogu protsess algab uuringuprobleemi määratlemisest. Mõelge hästi läbi, millisele küsimusele soovite vastust saada. Kui lähtepunkt paigas, valime küsitlusmeetodi ning koostame ankeedi. Selles etapis on tellija ja uuringufirma vaheline koostöö ning vastastikune teineteise mõistmine ääretult tähtis.

Lähteküsimuse püstitamise järel on kõige olulisemad uuringuetapid valimi koostamine ja andmete kogumine. Vääralt kogutud teave ei anna tulemust, mille põhjal langetada õigeid otsuseid. Seetõttu tagame oma uuringutes alati esindusliku valimi ja kvaliteetselt läbi viidud küsitlustöö.

Andmete kogumine

Kvantitatiivse uuringu korral viime vajadusel läbi pilootuuringu, mille eesmärgiks on välja selgitada uuringu kavandamisel tekkinud võimalikud vajakajäämised. Seejärel selgitavad küsitlusjuhid intervjueerijatele, millised on antud uuringu eripärad ja mida tuleb küsitlemisel silmas pidada. Intervjueerijatele antakse kirjalikud uuringu läbiviimise juhised ja marsruudikirjeldused.

Järgmisena toimub küsitlustöö - olgu tegu suulise intervjuu, telefoniküsitluse, vaatluse või ankeetide laialijagamise ja kokkukorjamisega. Pärast ankeetide laekumist toimub küsitlustöö kontroll. Teatud hulka vastajaid küsitletakse uuesti, et kontrollida, kas küsitluse läbiviimisel on tehtud vigu.

Kvalitatiivse uuringu korral on esimeseks oluliseks sammuks vastajate leidmine. Selleks viiakse potentsiaalse vastajaga läbi värbamisintervjuu, kus selgub, kas antud inimene kuulub meid huvitavasse gruppi või mitte. Seejärel toimub andmete kogumine, näiteks fookusgrupivestluse või süvaintervjuu kujul.

Küsitlejad, nende ettevalmistus ja töö kontroll

Saar Pollil on üle 300 väljaõppe saanud aktiivselt tegutseva küsitleja. Paljudel neist on aastatepikkune töökogemus antud valdkonnas. Sellele vaatamata peame vajalikuks oma intervjueerijaid pidevalt koolitada. Iga läbiviidava uuringu eel saadame küsitlejale küsitlusjuhendi, kus on ära toodud antud uuringu eripärad. Vajadusel viime läbi lisakoolituse.

Uuringu järel kontrollime intervjueerijate töö õigsust. Saadame osale vastajatest täiendavad ankeedid, kus palume vastata sotsiaal-demograafilistele tunnustele ja teatud kontrollküsimustele. Nii kindlustame selle, et andmed saaksid kogutud võimalikult õigesti ja peegeldaksid võimalikult täpselt kogu sihtgrupi arvamust.

Andmete töötlemine ja analüüs

Kvantitatiivse uuringu korral on esimeseks sammuks kogutud andmete kodeerimine ja sisestamine. Kodeerimine tähendab vastuste viimist ühisele alusele nii, et need oleksid hiljem võrreldavad. Sisestamine tähendab digitaalse andmebaasi loomist uuringus kogutud andmetest.

Järgmises faasis toimub sisestatud andmete analüüs. See kujutab endast saadud andmetest järelduste tegemist. Siinjuures kasutame mitmeid meetodeid alustades lihtsast andmete vaatlusest ja lõpetades statistiliste analüüsimeetoditega nagu faktoranalüüs, klasteranalüüs, T-test jt.

Kvantitatiivse uuringu andmeid töötleme statistiliste andmetöötlusprogrammidega SPSS ja MS Excel. Tellijale esitame andmed vastavalt kokkuleppele kas paberil täispika aruandena (analüütiline tekst, tabelid, graafikud), MS Powerpoint esitlusena, MS Excel tabelitena või SPSS andmefailina. Vajadusel viime läbi tulemuste esitluse.

Kvalitatiivses uuringus kirjutatakse olemasolev heli- ja pildimaterjal tekstifailiks. Seejärel teave järjestatakse ja liigitatakse. Nagu kvantitatiivse uuringu puhul, nii valmib ka siin põhjalik raport uuringu tulemustega.

Saar Poll OÜ | infosaar@saarpoll.ee | +372 631 1302       
edge team