Saar Poll

Avaleht
Uuringud
Kogemus
Kontakt
Uudised
Tulemused
Privaatsuspoliitika


 


Avaliku arvamuse uuring Euroopa Liidu tulevikuarengutest
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll koostöös uuringufirmaga Norstat viis 2-18. detsembrini 2019 aastal läbi avaliku arvamuse uuringu Euroopa Liidu tulevikuarengutest.
2020-01-31
Läti elanikud suhtuvad piiriülese KOVi moodustamise ideesse võrreldes Eesti elanikega positiivsemalt
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll korraldas 2019 aasta algul uuringu, et selgitada välja Läti ja Eesti Vabariigi riigipiiriga piirnevate alade elanikkonna hoiakud, suhtumine ja seda mõjutavad komponendid riikide ülese KOV-i tekkimise ideesse.
2019-02-25
Saar Poll tutvustas 2017 aasta Struktuurifondide uuringut
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2017. aasta sügisel läbi avaliku arvamuse uuringu, selgitamaks välja elanike teadlikkust Euroopa Liidu struktuuritoetustest ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest. Uuringu käigus küsitleti kokku 1030 Eesti elanikku vanuses 18–74 eluaastat ning käesoleva uuringu tulemused on laiendatavad vastavas vanuses Eesti elanikkonnale.
2017-11-27
Saar Poll viis Anija vallas läbi elanike rahulolu-uuringu
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis mais ja juunis läbi 400 vastajaga esindusliku uuringu, mille eesmärgiks oli saada ülevaade Anija valla elanike hinnangutest oma koduvallale.
2017-06-26
Europarlamendi liige Yana Toom tutvustas täna Saar Polli rahvussuhete uuringut
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll korraldas 2017. aasta veebruaris avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb Eesti elanike arvamusi rahvusvaheliste suhete, Venemaa vastaste sanktsioonide ja Lähis-Ida konfliktide kohta. Uuringu käigus küsitleti kokku 1002 Eesti elanikku vanuses 15 aastat ja enam. Käesoleva uuringu tulemused on laiendatavad Eesti vastavas vanuses elanikkonnale.
2017-04-13
2016 aasta lõpus tutvustas Saar Poll uuringut Eesti elanikud siseturvalisuse vabatahtlikus tegevuses
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta juulis ja augustis läbi avaliku arvamuse
uuringu, mis käsitleb sisejulgeoleku vabatahtlikku tegevust Eestis. Uuringu käigus küsitleti kokku 1603
Eesti elanikku vanuses 15 aastat ja enam.
2016-11-24
Saar Poll OÜ tutvustas täna uuringut puuetega inimeste uute teenuste vajadusest
Tänasel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poolt korraldatud seminaril „Üle lävepaku“ tutvustati äsja valminud mahukat sotsiaaluuringut, mille eesmärgiks oli leida lahendusi puuetega inimeste toimetuleku ning nendele ettenähtud teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks.
2016-03-15
Rahvussuhted Eestis
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta jaanuaris läbi avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb Eesti elanike igapäevaelu, hoiakuid ja rahvussuhteid puudutavaid teemasid.
2016-03-08
Sissetuleku tase ei avalda suurt mõju sellele, kas inimene annetab
Vähiravifondi „Kingitud elu“ kaheaastaseks saamise puhul toetas uuringufirma Saar Poll fondi üleriigilise avaliku arvamusküsitluse läbiviimisega, millest selgus, et inimesed ei anneta raha heategevuseks mitte sissetuleku suuruse, vaid haridustaseme järgi.
2016-02-05
Eesti elanike teadlikkus rahaasjade korraldamisest on paranenud
Rahandusministeeriumi tellitud avaliku arvamuse uuringust „Finantsalase kirjaoskuse uuring Eesti elanike seas“ selgus, et Eesti inimeste teadlikkus oma rahaasjade korraldamisest ja finantsteenuste kohta on paranenud. Samas on nii oma kulude ja tulude planeerimisel kui ka finantsteenuste kasutamisvõimalustes kasvuruumi.
2015-08-31
Usu-uuringu esitlus
15. juunil esitles Saar Poll OÜ uuringu "Usust, elust ja usuelust" tulemusi. Uuringu raames küsitleti 1000 Eesti elanikku ning uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade elanikkonna usulistest vaadetest ning religiooni ja teiste eluvaldkondadega seotud hoiakutest ja uskumustest.


2015-06-15
Valmis elanike rahulolu avalike teenustega käsitlev uuring
Saar Poll viis 2014. aasta sügisel läbi Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud rahuloluuuringu, mille tulemusi esitleti 09.01.2015 toimunud pressikonverentsil Siseministeeriumis. Uuring käsitles ennekõike kohaliku omavalitsuse poolt osutatavaid teenuseid, aga lisaks ka avaliku sektori laiemaid teenuseid ja erasektori poolt kohalikul tasandil pakutavaid teenuseid.
2015-01-09
Avatud Eesti Fondi tellimusel valmis eesti ja vene meediaruumide võrdlev uuring
2014. aasta suvel viidi Avatud Eesti Fondi tellimusel läbi eestlaste ja venelaste meediatarbimist kaardistav uuring, mille tulemusi esitleti 18. septembril toimunud Avatud Ühiskonna Foorumil.
2014-09-29
Vaid pooled Eesti elanikest on rahul arstiabi kättesaadavusega
Täna tutvustas uuringufirma Saar Poll Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa tellitud uuringut „Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2013“. Uuringust selgus, et kolmveerand Eesti elanikest peab arstiabi kvaliteeti heaks. Vaid pooled vastanutest on rahul arstiabi kättesaadavusega.
2014-02-19
MISA pakutav eesti keele õpe on suurendanud julgust riigikeeles suhelda
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) tellitud keeleõppeprogrammide mõju uuringust nähtus, et eesti keele õppijad on saanud juurde julgust riigikeeles suhelda, kuid paljudel on keelekeskkonna puudumise tõttu raske õpitut säilitada.

2013-06-25
Uuring näitab positiivset nihet venekeelse elanikkonna suhtumises riigikaitsesse
Värske avaliku arvamuse uuringu järgi püsib Eesti elanike kaitsetahe endiselt kõrgel, seejuures on märgatavalt tõusnud venekeelse elanikkonna kaitsetahe ja toetus Eesti kaitsepoliitikale.
2013-05-16
Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega
Eile tutvustati regionaalministri valitsemisala tellimusel valminud uuringu Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega tulemusi. Uuringust selgus, et elanikud peavad kõige olulisemaks sõiduteede, kergliiklusteede, ühistranspordi ja eriarstiabi kvaliteedi ning kättesaadavuse parandamist.
2013-01-24
Eesti elanikud on rahaasjades alalhoidlikud
Eesti elanikud on enda hinnangul rahaasjades hoolikad ning üldjuhul ei ole oma raha investeerimisel valmis võtma riske.
2013-01-08
   EST   ENG   RUS   
   Uudised
VKE uuring2008-08-27
Täna Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis tutvustatud uuringust „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused 2008“ selgus, et väikesed ja keskmised ettevõtted ekspordivad varasemast vähem. Samal ajal on selliste firmade juhtideks nooremad ja haritumad inimesed kui kolm aastat tagasi.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi sõnul on majanduse arenguks oluline, et ühiskonna suhtumine ettevõtjatesse oleks tunnustav. „Ettevõtjad on ju need, kes meie majandust kasvatavad, töökohti loovad ja lisandväärtust loovad,“ ütles Parts. „Ettevõtluse inimestele lähemale toomiseks on meil jätkuvalt päevakorral koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumiga, et ettevõtluse õpet oleks võimalik saada igas Eesti koolis. Inimene peaks juba noorena teadma, et on ka võimalus ise midagi ette võtta, mitte olla ainult palgatööl.“

Teise olulise märksõnana väikeettevõtluse arendamisel tõi minister esile ekspordi. „Meie ettevõtja jaoks peaks olema loomulik toimetada välisturgudel, kuna Eesti turg on niivõrd kitsas. Euroopa Liidu turg peaks kujunema meie ettevõtjate jaoks koduturuks, julgustan kõiki ambitsioonikamalt mõtlema,“ ütles Parts.

Uuringust selgus muuhulgas, et võrreldes 2005. aastaga, mil tehti eelmine sarnane küsitlus, on väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) arv suurenenud eelkõige sotsiaalsektoris, vähenenud aga hulgimüügis ja vahenduses. Samas on märgata ettevõtluse aktiivset arenemist Tallinnast väljaspool teistes suurtes Eesti linnades ja Kirde-Eestis. Probleemseks signaaliks on aga eksportivate väikeettevõtete arvu vähenemine.

Uuringust selgus ka, et ettevõtjad on võrreldes eelmise küsitluse ajaga märksa rohkem informeeritud ettevõtluse toetamise programmidest ning oluliselt on suurenenud nende ettevõtete arv, kes on pakutavaid toetusi kasutanud.

Küsitluse läbi viinud uuringufirma SAAR POLL juhi Andrus Saare sõnul on väga positiivne, et VKEde juhid on võrreldes 2004. aastaga nooremad ja haritumad. „Põhiosa ettevõtjate vanus on kuni 39 aastat ja tugevalt on vähenenud üle 60aastaste arv,“ ütles Saar. „See on hea tendents, sest ettevõtluses toimuvad väga kiired muutused ja globaliseerumise kontekst nõuab nooremate ja parema haridusega juhtide olemasolu.“

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellitud uuringus on käsitletud 1750 väikese ja keskmise suurusega ettevõtet. Uuringu eesmärk oli analüüsida Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtete hetkeolukorda ning selgitada välja arengut soodustavad ja pidurdavad tegurid erineva suuruse, tegevusala ja asukohaga ettevõtete lõikes. Uuring viidi läbi 2008. aasta kevadel.

VKEdeks loetakse ettevõtteid, kus töötab kuni 249 palgalist töötajat.

Uuringuga saab tutvuda SIIN.
Saar Poll OÜ | infosaar@saarpoll.ee | +372 631 1302       
edge team