Saar Poll

Avaleht
Uuringud
Kogemus
Kontakt
Uudised
Tulemused


 


Valmis elanike rahulolu avalike teenustega käsitlev uuring
Saar Poll viis 2014. aasta sügisel läbi Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud rahuloluuuringu, mille tulemusi esitleti 09.01.2015 toimunud pressikonverentsil Siseministeeriumis. Uuring käsitles ennekõike kohaliku omavalitsuse poolt osutatavaid teenuseid, aga lisaks ka avaliku sektori laiemaid teenuseid ja erasektori poolt kohalikul tasandil pakutavaid teenuseid.
2015-01-09
Avatud Eesti Fondi tellimusel valmis eesti ja vene meediaruumide võrdlev uuring
2014. aasta suvel viidi Avatud Eesti Fondi tellimusel läbi eestlaste ja venelaste meediatarbimist kaardistav uuring, mille tulemusi esitleti 18. septembril toimunud Avatud Ühiskonna Foorumil.
2014-09-29
Vaid pooled Eesti elanikest on rahul arstiabi kättesaadavusega
Täna tutvustas uuringufirma Saar Poll Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa tellitud uuringut „Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2013“. Uuringust selgus, et kolmveerand Eesti elanikest peab arstiabi kvaliteeti heaks. Vaid pooled vastanutest on rahul arstiabi kättesaadavusega.
2014-02-19
MISA pakutav eesti keele õpe on suurendanud julgust riigikeeles suhelda
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) tellitud keeleõppeprogrammide mõju uuringust nähtus, et eesti keele õppijad on saanud juurde julgust riigikeeles suhelda, kuid paljudel on keelekeskkonna puudumise tõttu raske õpitut säilitada.

2013-06-25
Uuring näitab positiivset nihet venekeelse elanikkonna suhtumises riigikaitsesse
Värske avaliku arvamuse uuringu järgi püsib Eesti elanike kaitsetahe endiselt kõrgel, seejuures on märgatavalt tõusnud venekeelse elanikkonna kaitsetahe ja toetus Eesti kaitsepoliitikale.
2013-05-16
Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega
Eile tutvustati regionaalministri valitsemisala tellimusel valminud uuringu Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega tulemusi. Uuringust selgus, et elanikud peavad kõige olulisemaks sõiduteede, kergliiklusteede, ühistranspordi ja eriarstiabi kvaliteedi ning kättesaadavuse parandamist.
2013-01-24
Eesti elanikud on rahaasjades alalhoidlikud
Eesti elanikud on enda hinnangul rahaasjades hoolikad ning üldjuhul ei ole oma raha investeerimisel valmis võtma riske.
2013-01-08
   EST   ENG   RUS   
   Avaleht
37% Eesti noortest on kanepit proovinud2011-07-18

Ehkki sünteetilisi narkootikume nagu heroiin, kokaiin ja ecstasy peavad Eesti noored võrreldes Euroopa keskmisega raskemini kättesaadavaks, on kanepit proovinud Eesti noori 11 protsendipunkti võrra enam kui Euroopas keskmiselt.

Kanepit on proovinud 37 protsenti Eesti noortest. Kõige enam on aga kanepitarbimise kogemusega noori Tšehhis: 47 protsenti vastanutest, ning kõige vähem Küprosel, kus seda on proovinud üksnes kolm protsenti noortest, selgus vastavaldatud eurobaromeetri uuringust.

Uuringust selgus ka, et suurema tõenäosusega proovivad kanepit poisid ning töötutest peredest pärit või mitte õppivad noored.

Heroiini peavad Eesti noored märgatavalt raskemini kättesaadavaks kui Euroopa noored keskmiselt: kui Eestis hindab heroiini kättesaadavust raskeks, väga raskeks või võimatult raskeks 93 protsenti noortest, siis Euroopas keskmiselt on vastav näitaja 82 protsenti, kusjuures Taanis peab heroiini kergesti või väga kergesti kättesaadavaks tervelt 27 protsenti noortest.

Kokaiini kättesaadavust hindab raskeks, väga raskeks või võimatuks 88 protsenti Eesti noortest. Kõige kergemini kättesaadavaks peavad kokaiini aga Hispaania ja Taani noored, kellest 40 protsendi hinnangul on kokaiin kergesti või väga kergesti kättesaadav.

Kui kokaiini pidas kergesti või väga kergesti kättesaadavaks kümme protsenti Eesti noortest, siis ecstasy puhul oli sama näitaja 14 protsenti. Sarnaselt heroiiniga olid Taani noored need, kes pidasid võrreldes ülenäänud Euroopaga ecstasyt kergesti kättesaadavaks – nii arvas kolmandik küsitluses osalenuist.

15-aastaste Euroopa alaealiste seas peab alkoholi kergesti või väga kergesti kättesaadavaks keskmiselt 84 protsenti vastanutest, tubaka puhul on vastav näitaja 92 protsenti. Alkoholi, tubakat, kanepit ja sünteetilisi narkootikume kergesti kättesaadavaks pidavate noorte seas oli kõrgem ka nende noorte osakaal, kes oli vastavaid aineid proovinud või kasutanud.

Samal ajal on Eesti noorte hoiakud kanepi keelustamise toetamises on Euroopa keskmisest mõnevõrra vabameelsemad: kui Euroopas pooldab 59 protsenti noortest kanepi keelustatust, on Eesti noortest sama arvamusel 53 protsenti.

Eestis viis uuringu läbi Saar Poll, küsitleti 253 noort vanuses 15-24.

Allikas: Tarbija24


 


Saar Poll OÜ | infosaar@saarpoll.ee | +372 631 1302       
edge team